Regulamin

Regulamin

Niniejsza umowa została zawarta pomiędzy:

Imperium Ltd. (zwaną dalej “Spółką”), a klientem, osobą fizyczną lub prawną (zwanym dalej “Klient”). Klikając przycisk “Zgadzam się” lub “Akceptuję”, Klient akceptuje warunki niniejszej Umowy oraz wszelkie dokumenty włączone przez odniesienie się do nich.


Wstęp

Spółka jest zaangażowana w działanie systemów internetowych, które umożliwiają dokonywanie transakcji powiązanych z kursami walut na międzynarodowych rynkach walutowych, instrumentami finansowymi i ich pochodnymi, z wykorzystaniem różnych platform i marek (zwanych dalej “FXImperium”).

Niniejsza Umowa ma zastosowanie do strony internetowej Spółki www.fximperium.com (zwanej dalej “Strona”) oraz do systemów Spółki, włącznie z zawartością i oprogramowaniem zawartym na Stronie, które dostarcza informacje, w czasie rzeczywistym, o kursach wymiany walut, instrumentów finansowych, pochodnych i towarów. Firma świadczy swoje usług bezpośrednio do Klienta i/lub za pośrednictwem swoich upoważnionych partnerów.

Niniejsza umowa odnosi się do aktywności handlowych jakie Klient zamierza wykonywać za pośrednictwem Spółki i powstała aby uporządkować wszystkie wymagania i zasady, których Spółka wymaga, zgodnie z jej działalnością i prawem.

Klient powinien przeczytać uważnie całą Umowę, uzyskać wszystkie wyjaśnienia i odpowiedzi aby ją zrozumieć i zgodzić się z jej postanowieniami i skutkami, przed jej podpisaniem. Klient oświadcza, że wszystkie dane, dokumenty i dokumentacje dostarczone do Spółki są prawdziwe, kompletne, dokładne i aktualne.

Klient jest zobowiązany do poinformowania Spółki o każdej zmianie danych, które występują w Umowie. Klient oświadcza, że każda kopia dokumentów dostarczonych przez niego do Spółki, czy za pośrednictwem maila, faxu czy innych środków komunikacji elektronicznej, jest zgodna z oryginalnym dokumentem. Niniejszy wstęp oraz wszystkie załączniki stanowią nieodłączną część niniejszej Umowy.

Spółka oświadcza iż jej usługi określone w niniejszym regulaminie kierowane są do klientów mieszkających zarówno w Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami


  Definicje

  Pojęcia użyte w niniejszej Umowie przyjmują znaczenie określone w definicjach zamieszonych w tym rozdziale.

  1. “System” oznacza elektroniczny system stworzony aby umożliwić handel poprzez Internet, w tym platformy spółki jakie zostało opisane wyżej.
  2. “Ceny” oznaczają kursy wymiany walut międzynarodowych i/lub ceny instrumentów finansowych, pochodnych i towarów, które system oferuje, w oparciu o orientacyjne ceny, które różne systemy finansowe dostarczają.
  3. “Rynki” oznaczają międzynarodowe rynki finansowe, na których ustalane są kursy wymiany walut, w ramach wolnego handlu, ceny instrumentów finansowych oraz ich pochodnych, a także inne finansowe aktywa, które są na sprzedaż.
  4. “Dzień Roboczy” oznacza jeden dzień w kalendarzu, która rozpoczyna się o godzinie 00:00 i kończy się o godzinie 23:59, w zależności od lokalnego czasu.
  5. “Transakcja” oznacza zakup/sprzedaż aktywów finansowych w ustalonej ilości i cenie albo zakup/sprzedaż/wymianę jednej waluty względem innej, w danym dniu roboczym.
  6. “Zamknięcie” oznacza transakcję zmierzającą do zamknięcia otwartej pozycji w wysokości identycznej jako oryginalna transakcja dokonane tego samego dnia.
  7. “Zlecenie” oznacza zobowiązanie do kupna / sprzedaży aktywów finansowych i / lub towaru z góry ustalonej cenie.
  8. “Stop loss” oznacza moment w którym transakcja zostanie zamknięta, ze względu na osiągnięcie maksymalnej, założonej straty.
  9. “Tydzień handlowy” – oznacza okres, w których transakcje są wykonywane przez System. Rozpoczyna się on w każdą niedzielę o godzinie 22:00 GMT i kończy w każdy piątek o godzinie 21:00 GMT, z wyjątkiem oficjalnych świąt urzędowych w USA i Europie.
  10. “Godziny handlu aktywami finansowymi, towarami” – tabela znajdująca się na stronie internetowej Spółki, która wyszczególnienia godziny handlu i przerw w ciągu każdego dnia tygodnia.

 1. Kompetencje i umiejętności Klienta do zawarcia umowy.
  1. Usługi Spółki są dostępne i powinny być stosowane tylko przez osoby fizyczne i prawne, które są uprawnione do zawierania umów na podstawie prawa kraju ich zamieszkania. Ponadto usługi nie są dostępne dla użytkowników młodszych niż 18 lat (dalej zwani “Nieletni”).

   Jeżeli jesteś Nieletni lub sądownie pozbawiony zdolności do czynności prawnych to nie możesz korzystać z naszych usług. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w żadnym wypadku i formie, za nieuprawione korzystanie z jej usług przez wspominane osoby. Klient korzystający z Usług jest odpowiedzialny za sprawdzenia czy nie łamie żadnych zasad. Ponadto klient musi spełniać wszystkie warunki prawne, którym podlega lub będzie podlegać jeżeli będzie korzystał z usług Spółki.

   Spółka nie ma obowiązku sprawdzenia czy posiadasz wiedzę i odpowiednie doświadczanie, jak opisano wyżej. Spółka nie będzie odpowiedzialna za wszelkie szkody i/lub straty spowodowane w wyniku niedostatecznej wiedzy i doświadczenia.

   Należy sprawdzić wszystkie informacje z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł informacji, aż do momentu pewności, przed podjęciem jakiejkolwiek czynności.

  2. Korzystanie ze strony internetowej i/lub Systemu jest ograniczona poprzez licencję udzieloną klientowi tylko dla niego. Jest ona niezbywalna i podlega postanowieniom niniejszej umowy. Zabrania się przekazywania oraz umożliwiania korzystania z licencji innym osobą.

   Zabronione jest podawania nazwy użytkownika i hasła do strony innej osobie. Każde działanie lub szkody spowodowane naruszeniem niniejszej umowy są pod wyłączną odpowiedzialnością Klienta.

  3. Wszystkie transakcje, w tym wpłata i wypłata środków, odbywają się na odpowiedzialność Klienta. Ponadto obowiązkiem Klienta jako użytkownika końcowego Systemu jest zapewnienie wszystkich urządzeń do jego prawidłowego użytkowania/działania oraz ochrona nazwy i hasła użytkownika.

 2. Warunki współpracy
  1. Po rejestracji Klienta do usług Spółki, Klient zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych. Celem tej procedury jest między innymi pomoc władzom w walce z organizacjami finansującymi terrorystów i przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. Klient powinien zweryfikować czy dostarczane Spółce dane są kompletne i precyzyjne, oraz, że nie podszywa się pod inną osobą/podmiot prawny. Klient będzie zobowiązany do dostarczenia dokumentów identyfikacyjnych. Niedostarczenie wymaganych dokumentów uniemożliwi Klientowi bycie Klientem Spółki. Jeżeli Klient został zarejestrowany jako jednostka gospodarcza to oznacza to, że Klient posiada uprawnienia do reprezentowania tej spółki.
  2. Wraz z podpisaniem niniejszej Umowy przez Klienta, Spółka lub jej przedstawiciel otworzy konto na dane klienta w systemie handlowym. Konto i inne powiązane dane będą zgodne z informacji dostarczonymi Spółce przez Klienta. Klient powinien upewnić się, że dane są kompletne i precyzyjne. Należy podkreślić, że błędne dane mogą być uznane za naruszenie prawa i spowodować natychmiastowe zamrożenie lub usunięcie konta Klienta.
  3. Klient jest świadomy, że Spółka otworzy dla niego konto handlowe tylko po wpłacie minimalnego depozytu, który określany jest przez spółkę.
  4. Klient upoważnia Spółkę albo jej przedstawiciela, do wykonywania na jego zlecenie działań zgodnie z otrzymanymi od niego lub jego pełnomocnika instrukcjami (w formie pisemnej lub ustnej), w ramach kompetencji przyznanych Spółce w ramach niniejszej umowy.
  5. Wykonanie dowolnej transakcji na koncie, powoduje założenie zabezpieczenia. Spółka nie pozwoli na wykonanie żadnej transakcji bez wspomnianego zabezpieczenia i/lub jeżeli kwota zabezpieczenia nie jest wystarczająca dla danej transakcji. Jeżeli transakcja jest w trakcie realizacji i ostatecznie okazało się, że nie masz wystarczających zabezpieczeń, Spółka zastrzega sobie prawo do:
   • zmniejszenia transakcji
   • i/lub skontaktowania się z Tobą w celu skorygowania zabezpieczenia
  6. Spółka ma prawo wedle własnego uznania, za wcześniejszym powiadomieniem Klienta, do zmiany: warunków korzystania z Systemu oraz sumy zabezpieczenia wymaganego do wykonywania transakcji.
  7. Po otwarciu konta Spółka wystawi Ci osobisty kod identyfikacyjny (zwany dalej “Kod dostępu”) do wyłącznego użytku w celu aktywacji konta przez Internet. Jesteś zobowiązany do pilnowania tego kodu dostępu, aby nie dostał się on w niepowołane ręce oraz zrzekasz się wszelkich roszczeń w stosunku do Spółki, w związku z nieuprawnionym użyciem kodu dostępu.

 3. Obowiązki Spółki:
  1. Spółka posiada umiejętności i wiedzę potrzebną do świadczenia usług.
  2. Godziny podczas, których firma zapewni obsługę klientów zostaną podane na Stronie. Mogą być one zmienione w zależności od decyzji Spółki.
  3. Spółka nie zapewnia doradztwa któremukolwiek z jej klientów. Wszelkie informacje jakie można znaleźć na stronie Spółki lub w jakichkolwiek innych jej publikacjach, nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe lub wytyczne do jakichkolwiek działań. Jednak Spółka może, na konkretne zapytanie, dostarczyć Tobie informacji dotyczących: walut zagranicznych, kursów walutowych, instrumentów finansowych, instrumentów pochodnych i towarów.
  4. Spółka nie ujawni informacji i szczegółów na temat swoich klientów, chyba że będzie to wymagane przez prawo. Spółka jest upoważniona, ale nie ma obowiązku, do dokonania przeglądu i nadzorowania informacji dostarczanych do Klienta. Dzięki tej Umowie Klient oświadcza swą zgodę, że Spółka nie będzie miała żadnych zobowiązań ani nie poniesie żadnej odpowiedzialności za wspomniane działania. Firma ma prawo do dokumentowania informacji, które otrzymuje od swoich klientów za pomocą wszelkich środków dokumentacji.

 4. Obowiązki Klienta
  1. Wszystkie dane, które zostaną dostarczone do Spółki przez Klienta powinny być dokładne i kompletne.
  2. Klient oświadcza, że jest właścicielem i jednym beneficjentem konta. W przypadku gdy nie Klient nie jest jednym beneficjentem konta, to ma obowiązek wypełnić i wysłać Spółce “Formularz wspólnego konta”, na którym należy podać nazwiska pozostałych beneficjentów.
  3. Przyjmujesz do wiadomości, że Spółka nie jest w stanie kontrolować Twoich działań i dlatego należy sprawdzać przepisy, które odnoszą się do Ciebie i/lub twojej działalności, według zasad obowiązujących w miejscu twojego zamieszkania i postępować zgodnie z nimi.
  4. Użytkownik rozumie, że prawo dotyczące umów finansowych jest różne w zależności od kraju i to jego obowiązkiem jest korzystanie ze Strony zgodnie z przepisami i wytycznymi obowiązującymi w kraju jego zamieszkania.
  5. Klient potwierdza, że przeprowadził niezbędną weryfikację i okazało się, ze nie ma przeszkód prawnych, które uniemożliwiałyby korzystanie z systemu lub wykonanie transakcji, tak jak opisano to w niniejszej Umowie. Należy podkreślić, że usługi Spółki nie powinny być stosowane tam gdzie jest to niezgodne z prawem. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy i/lub anulowania usługi lub jej części wobec klienta, w ramach własnego uznania i bez konieczności wyjaśnienia, między innymi w przypadku kiedy Spółka odkryje, że twoja aktywność jest niezgodna z prawem.
  6. Wszystkie środki zdeponowane na koncie Klienta muszą pochodzić z legalnego źródła, nie mogą to być zyski z przestępstw lub wykroczeń, (w tym: zyski z handlu narkotykami lub innymi niedozwolonymi substancjami, zyski z nielegalnego handlu bronią, nielegalnego hazardu, prostytucji, prania brudnych pieniędzy etc.). Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania prania pieniędzy. Klient jest świadomy, że jeżeli Spółka odkryje, że naruszył on swoje obowiązki to jego konto zostanie nieodwołanie zablokowane i jeżeli będzie taka potrzeba Spółka poinformuje władze.
  7. Klient zgadza się zrekompensować Spółce, jej dyrektorowi, pracownikom i jej przedstawicielom za jakiekolwiek straty, szkody, odpowiedzialność poniesioną przez Spółkę, wskutek niestosowania się Klienta do zapisów niniejszej umowy.
  8. Klient jest świadomy ryzyka związanego z realizacją transakcji opisanych w niniejszej umowie. Przeczytał i zrozumiał dodatek o występowaniu ryzyka, które jest nieodłączną częścią niniejszej umowy i akceptuje wszystkie warunki.
  9. Klient oświadcza, że tylko fundusze, które jest w stanie zaryzykować i stracić bez znaczącego uszczerbku dla swoich finansów, użyje do handlu na swoim koncie. Klient ma świadomość, że jeżeli nie posiada pozostałego kapitału, poza kontem handlowym, to zaleca się mu unikania handlu na rynku forex.
  10. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności i zlecenia złożone na jego koncie, niezależnie czy zostały one wykonane przez niego osobiście czy przez pełnomocnika. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki takich zleceń.
  11. Klient jest świadomy, że Spółka nie dostarcza żadnego sprzętu i nie jest dostawcą usług dostępu do Internetu, nie ponosi więc odpowiedzialności bezpośrednio lub pośrednio za jakiekolwiek awarię sprzętu, który nie został przez nią dostarczony. Ani za jakąkolwiek awarię, błąd lub opóźnienie związane z oprogramowaniem lub połączeniem internetowym. Klient jest odpowiedzialny we własnym zakresie za zapewnienie i utrzymanie tych sprzętów, dzięki którym może uzyskać dostęp do Strony.
  12. Klient odpowiada za wszystkie ryzyka związane z użytkowaniem i przechowywaniem informacji na swoim osobistym komputerze lub innym komputerze, który zapewnia Klientowi dostęp do Strony i usług. Klient deklaruje, że jest przygotowany do utrzymania odpowiedniej ochrony dostępowej i antywirusowej. Klient zgadza się, że Spółka nie będzie zobowiązana w jakikolwiek sposób w przypadku awarii, uszkodzenia lub zniszczenia w systemie komputerowym, danych lub dokumentacji. Klient oświadcza, że nie przeniesie wirusa, szkodliwych skryptów na serwery Spółki lub jakiekolwiek z jej dostawców usług internetowych.
  13. Klient zobowiązuje się do handlu w odpowiedni sposób i dla prawdziwego zysku. Klient nie stara się wykorzystać luk w systemie handlowym. W przypadku gdy Spółka ujawni niewłaściwe korzystanie z systemu handlu, ma prawo do anulowania korzyści z tych transakcji. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń do spółki za te transakcje.
  14. Klient oświadcza, iż rozumie, że dokonywanie transakcji za pośrednictwem systemu komputerowego, wiąże się z ryzykiem wystąpienia awarii oprogramowania, internetu, interfejsu i akceptuje związane z tym ryzyko, mając świadomość, iż nie istnieje niezawodny system, ani taki który gwarantuje 100% zysku lub nie naraża na straty.
  15. Spółka nie będzie odpowiedzialna za niezdolność do wykonywania zleceń z powodu awarii w pracy systemów, spowodowanych czynnikami zewnętrznymi.
  16. Klient będzie zgłaszał swoją działalność do organów rządowych lub innych organów podatkowych, jakie są wymagane przez prawo w kraju jego zamieszkania. Będzie musiał zapłacić wszystkie podatki rządowe, opłaty i należności związane z działalnością na koncie, jednocześnie zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec Spółki w tym zakresie. Mimo tego co zostało opisane w tej sekcji jeżeli okaże się, że Spółka musi odprowadzać podatki w miejscu Twojego zamieszkania, dajesz Spółce prawo do potrącenia wymaganych przez prawo środków.
  17. Spółka nie działa jako konsultant i/lub zarządca portfela.
  18. Klient jest świadomy, że wszystkie ceny pokazane w systemie handlowym bazują na aktualnych kursach handlu na międzynarodowych rynkach walutowych. Spółka nie ma obowiązku zrealizowania wszystkich twoich zleceń na podstawie orientacyjnych cen prezentowanych w systemie handlu. Dopiero ostateczne potwierdzenie jest dowodem wykonania Twojej dyspozycji.
  19. Klient jest świadomy, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności z powodu zastrzeżeń, sporów prawnych, strat, wydatków, szkód itd., które będą wynikały z polegania na informacjach dostarczonych przez Spółkę.

 5. Zabezpieczenie
  1. W celu rozpoczęcia użytkowania systemu transakcyjnego, wymagane jest złożenie zabezpieczenia na rachunku bankowym albo podanie danych karty kredytowej , które Spółka potwierdzi.
  2. Sposoby jakie może użyć Klient do zabezpieczenia swojego konta handlowego są wymienione na Stronie internetowej. Płatności kartą kredytową podlegają zasadą firm kredytowych.
  3. Spółka ma pełne prawo i upoważnienie do złożonego zabezpieczenia do momentu jego wycofania. Spółka ma prawo do działań z wykorzystaniem środków zabezpieczających aby zrealizować swoje prawa wynikające z niniejszej umowy.
  4. Wszystkie zyski zgromadzone z transakcji zostaną dodane do konta Klienta jako uzupełnienie zabezpieczenia. Wszelkie straty spowodowane transakcjami zostaną odjęte z Konta.
  5. Dodatni stan konta Klienta nie będzie generował żadnego oprocentowania, odsetek.
  6. Klient nie będzie miał żadnych roszczeń prawnych czy finansowych ze względu na opóźnienia i/lub różnice spowodowane przy obliczaniu kursów walutowych przez firmy kredytowe i/lub prowizje i/lub jakiekolwiek inne opłaty firm kredytowych. Klient nie będzie miał żadnych roszczeń wobec Spółki za opóźnienia i/lub różnice spowodowane przez system finansowy, banki lub jakikolwiek system zapewniający transfer środków.

 6. Dodatkowe depozyty, wycofanie i zamknięcie konta
  1. Wszelkie zlecenia podjęcia dostępnego zabezpieczania we wskazanym czasie, czy częściowo czy w pełni, w tym wszystkich skumulowanych zysków (ale nie przyszłych zysków) – powinny zostać wysłane przez Ciebie na formularzu wycofania funduszy, który jest załącznikiem C do tej Umowy. Takie zlecenia muszą być dostarczone Spółce z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych.
  2. Klient ma prawo do zdeponowania na koncie większej, niż wymagana, ilości środków, które będą służyły jako zabezpieczenie transakcji. Warunki niniejszej umowy będą miały zastosowanie do wszystkich zdeponowanych środków.
  3. Warunkiem otwarcia bezpiecznego konta jest zdeponowanie środków w wysokości 5000 zl. Wyplata środków w przeciągu 30 dni od wpłaty skutkuje wyłączeniem usługi. Bezpieczne konto zakłada pokrycie ewentualnych strat powstałych w przeciągu pierwszego miesiąca współpracy wynikających z braku dostatecznej wiedzy.

 7. Osoby prawnie upoważnione/Pełnomocnicy
  1. Klient ma prawo do informowania spółki o osobach, które upoważnił do nawiązywania kontaktu z Spółką w jego imieniu. Informacje te mogą zostać wysłane do Spółki tylko za pomocą Formularza Pełnomocnictwa, który jest załącznikiem B do niniejszej umowy. Również wycofanie pełnomocnictwa należy dokonać w formie pisemnej. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, osoba, którą Klient upoważnił, powinna zaakceptować i zrozumieć niniejszą Umowę.
  2. Zlecenia transakcji, które zostaną wysłane ustnie lub pisemnie, przez osobę upoważnioną, zobowiązują Spółkę i Ciebie, w każdym przypadku.

 8. Nagrywanie i przechowywanie rozmów telefonicznych
  1. Spółka lub/i jej przedstawiciel ma prawo (ale nie obowiązek) do rejestrowania każdej rozmowy telefonicznej. Klient zgadza się, że Spółka będzie nagrywać rozmowę telefoniczną, bez żadnego mechanizmu automatycznego ostrzegania oraz, że nie będzie miał żadnych zastrzeżeń i roszczeń w tym zakresie.
  2. Spółka lub jej przedstawiciel będzie przechowywać, przez okres wyznaczony według własnego uznania, pisemną kopię instrukcji otrzymanych od Klienta. Ponadto Spółka lub jej przedstawiciel będzie prowadzić ewidencję wszystkich transakcji.
  3. Spółka ma prawo do wykorzystania niektórych nagrań, do dowolnego celu, w tym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć między stronami.
  4. Wszystkie nagrania i/lub dokumentacja są wyłączną własnością Spółki i nie będzie ona miała obowiązku przesłania kopii w żadnych okolicznościach, chyba, że jest wymagane przez władze rządowe.

 9. Świadomość ryzyka
  1. Wszystkie transakcje dokonywane są na własne ryzyko Klienta. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, szkody i długi spowodowane aktywnością zgodnie z niniejszą umową. W każdym przypadku, jakakolwiek suma jakiej będziesz się domagać od Spółki nie może być większa niż suma zabezpieczenia.
  2. Klient oświadcza, że jest świadomy, że podstawowym warunkiem niniejszej Umowy jest prawo Spółki do zamknięcia w dowolnym momencie, bez uprzedzenia, każdej transakcji wykonanej, jeżeli jego portfel wskazuje niską wartość zabezpieczenia, obliczanego wobec wahań kursów walutowych, które są prezentowane przez system informacji finansowej.
  3. Handel zagranicznymi walutami ma wysoki poziom ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów.
  4. Wysoki poziom zmian może pracować zarówno na korzyść inwestora jak i niekorzyść.
  5. Przed podjęciem decyzji o handlu na rynku walut zagranicznych, inwestor powinien rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka.
  6. Istnieje możliwość, że inwestor może ponieść stratę części lub wszystkich środków użytych do inwestycji, dlatego powinny one być prowadzone tylko z udziałem kapitału ryzyka (środków, które nie są niezbędne do przetrwania i dobrego samopoczucia Inwestora).
  7. Klient potwierdza, że nie otrzymał gwarancji od Spółki, żadnego z jej przedstawicieli lub innego podmiotu prowadzącego konto Klienta za Spółkę. Nie zawarł niniejszej umowy uwzględniając jakiekolwiek gwarancje czy podobne rozwiązania.

 10. Raporty i potwierdzenia
  1. Spółka udostępnia następujące raporty internetowe:
   • Otwarte pozycje – raport prezentujący otwarte transakcje na koncie;
   • Wyciąg z konta – raport prezentujący stan konta w danym momencie.
  2. Raporty potwierdzające zlecenia Klienta oraz jego działalność na rachunku będą uznane za poprawne i obowiązujące, jeżeli Klient nie złoży sprzeciwu w formie pisemnej w ciągu trzech dni roboczych.

 11. Kształtowanie się prowizji, opłat, zwrot wydatków i inne opłaty
  1. Klient zobowiązany jest do uiszczenia: opłaty maklerskiej, prowizji, opłat bankowych takich jak: koszty przelewów, koszty wymiany walut, zwrotów, usług specjalnych i innych opłat, jakie mogą wystąpić w ramach usług świadczonych przez Spółkę, zgodnie z cennikiem dostarczonych w momencie wystąpienia opłaty.
  2. Jeżeli w ciągu dwóch (2) miesięcy od otwarcia konta, nie wystąpią na nim żadne transakcje to zostanie ono na okres jednego (1) miesiąca kalendarzowego uznane za nieaktywne. Nieaktywne konta są obciążane opłatą w wysokości 10 $US lub pełną kwotą wolnego salda na rachunku, jeśli saldo jest mniejsze niż 10 $US. Opłata nie zostanie pobrana jeżeli saldo jest zerowe (0$US)
  3. Schemat system bonusowego:
   1. Klient może otrzymać bonus w wysokości określonego procentu swojej pierwszej wpłaty na konto handlowe (określanej w USD, EUR lub PLN).
   2. Bonus może być przyznany tylko z uwzględnieniem funduszy w rzeczywistości obecnych na koncie, w chwili rozpatrywania wniosku o przyznanie bonusu.
   3. Klient nie jest uprawniony do rezygnacji z premii i zgadza się, że premia jest używana wyłącznie w celu zwiększenia potencjalnych zysków z działań handlowych.
   4. Kwota bonusu nie będzie uwzględniania przy obliczaniu wysokości kapitału niezbędnego do uniknięcia wezwania do uzupełniania depozytu. Wyłącznym obowiązkiem Klienta jest pamiętanie aby poziom wymaganej rezerwy na jego koncie był odpowiedni do otwartych przez niego pozycji.

 12. Rekomendacje rynkowe
  1. Klient przyjmuje do wiadomości, że:
   1. Wszelkie zalecenia rynkowe oraz informacje przekazane Klientowi przez Spółkę lub przez osoby z biura Spółki, nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu jakichkolwiek kontraktów na rynku Forex.
  2. Klient przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności w zakresie skutków podatkowych lub za działanie umów.
  3. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku gdy Klient udzieli pełnomocnictwa handlowego osobie trzeciej czy to w sposób uznaniowy lub nie uznaniowy, Spółka nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna za ocenę, wyboru Pełnomocnika przez Klienta, ani nie będzie wydawać żadnych zaleceń w zakresie jego wyboru.
  4. Jeżeli Klient daje uprawnienia Pełnomocnikowi do wykonywania jakichkolwiek czynności na koncie, to Klient przyjmuje do wiadomości, że czyni to na własne ryzyko.